top of page

                                                                  ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Naam:                                             Paul Jamar

Handelend onder de naam:               Jamar Industrial

Adres:                                             3545 Zelem, Kortestraat 16

Ondernemingsnummer:                     0696.298.365

E-mailadres:                                     jamar.paul@outlook.com

Telefoonnummer:                              +32 (0) 13 308 860

 

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestelling die door de klant (hierna: de “Klant”) worden geplaatst bij de ondernemer, zoals gespecifieerd in Artikel 1 (hierna: “Jamar Industrial”). Door gebruik te maken van www.jamar-industrialcleaning.com en/of door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant de Klant de algemene voorwaarden van Jamar Industrial te kennen en integraal te aanvaarden.

2.2 Jamar Industrial behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie dewelke raadpleegbaar is op het moment van het plaatsen van bestelling zal van toepassing zijn.

 

 

Artikel 3. Bestellingen

3.1 Het aanbod van de producten geldt steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelde producten. Jamar Industrial behoudt zich het recht voor te allen tijde het aanbod van bepaalde producten terug te trekken.

3.2 De Klant kan een bestelling plaatsen door de gewenste producten toe te voegen aan het winkelmandje en vervolgens de bestelling af te rekenen. De bestelling zal pas voltooid zijn van zodra de Klant een bevestiging per e-mail ontvangt.

3.3 Jamar Industrial is steeds gerechtigd om bestellingen geplaatst door een Klant te weigeren zonder enige motivering en zonder dat Jamar Industrial enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 4. Annulering van de bestelling

4.1 De annulering van een bestelling is slechts mogelijk voor zover Jamar Industrial nog niet is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 150,00, tenzij Jamar Industrial een hogere schade aantoont.

4.2 Elke annulering van een bestelling door de Klant dient schriftelijk te gebeuren.

4.3 De Klant die handelt in zijn hoedanigheid van consument in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht geniet van dezelfde voorwaarden, indien Jamar Industrial de bestelling annuleert.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1 De prijzen vermeld op www.jamar-industrialcleaning.com zijn exclusief BTW.

5.2 De Klant kan de bestelling betalen op het moment van levering, zoals bepaald in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. De Klant kan de prijs contact of met bankcontact voldoen.

Artikel 6. Levering

6.1 Jamar Industrial gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de verwerking van bestellingen en streeft ernaar de bestelling correct te bezorgen op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. De geplaatste bestellingen zullen kosteloos geleverd worden door een vertegenwoordiger van Jamar Industrial.

6.2 Jamar Industrial streeft ernaar de bestelling te leveren binnen een termijn van veertien (14)  werkdagen, te rekenen vanaf datum van ontvangst van de bestelbevestiging in de zin van artikel 3.2. Voor leveringen in Nederland wordt een termijn van veertien (14)  werkdagen gehanteerd. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Jamar Industrial de Klant hiervan uiterlijk dertig dagen na het plaatsen van de bestelling in kennis stellen. De Klant zal in voormeld geval het recht hebben om diens bestelling kosteloos te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding. Jamar Industrial zal de Klant terugbetalen binnen een termijn van drie tot vijf werkdagen.

 


Artikel 7. Herroepingsrecht - retourneren van een bestelling

7.1 De bepalingen van dit artikel zijn enkel van toepassing op Klanten die handelen in zijn hoedanigheid van consument in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.

7.2 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen een bestelling te herroepen of te retourneren. De Klant die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht meldt dit binnen voormelde termijn aan Jamar Industrial door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.

7.3 De Klant dient zo snel mogelijk en uiterlijk veertien kalenderdagen na het uitoefenen van diens herroepingsrecht, de bestelling  terug te zenden in de originele verpakking en in perfecte staat, i.e. onbeschadigd, ongewijzigd, met prijskaartje of etiket intact. Indien Jamar Industrial vaststelt dat de teruggezonden bestelling niet in perfecte staat is, heeft Jamar Industrial het recht een vergoeding te vorderen voor de opgetreden waardevermindering.

7.4 De Klant kan de goederen retourneren door gebruik te maken van een koerier. Het is wenselijk dat de Klant de terugzending kan volgen via een Track and Trace-nummer. Jamar Industrial is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de terugzending en zal desgevallend niet gehouden zijn tot terugbetaling.

7.5 Jamar Industrial zal, uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de terugzending, het bedrag van de bestelling terugbetalen mits alle voorwaarden van artikel 6 voldaan zijn. De kosten die gepaard gaan met de terugzending vallen ten laste van de Klant.

 

Artikel 8. Klachten – protest van de factuur

8.1 Elk protest dient per aangetekende brief aan Jamar Industrial te worden bezorgd binnen een termijn van acht kalenderdagen met een gedetailleerde omschrijving van de klacht en met opgave van de factuur waarmee de desbetreffende goederen zijn gefactureerd. Bij gebreke aan tijdig protest worden de goederen geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Jamar Industrial kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van grove fouten, bedrog of opzet. Jamar Industrial is in geen geval aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade dewelke de Klant zou lijden ingevolge enige fout of nalatigheid van Jamar Industrial.

9.2 De aansprakelijkheid van Jamar Industrial met betrekking tot de aan de Klant geleverde goederen is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs ofwel het opnieuw leveren van de goederen, naar keuze van Jamar Industrial. De totale aansprakelijkheid van Jamar Industrial zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Jamar Industrial werd betaald voor de goederen die aanleiding gaven tot het schadegeval en kan evenmin meer bedragen dan de verzekerde bedragen conform de polis beroepsaansprakelijkheid van Jamar Industrial.

9.3 Indien Jamar Industrial diens contractuele verplichtingen niet zou nakomen, heeft de Klant het recht om, mits bewijs van de toerekenbare niet-naleving, een schadeloosstelling te eisen voor de directe schade dewelke het gevolg is van de niet-naleving van de contractuele verplichtingen.

9.4 Jamar Industrial kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek die haar oorzaak vindt in een fout van een derden dewelke niet door Jamar Industrial werd aangesteld, waaronder deze van leveranciers, het postbedrijf, de webdesigner e.d.

 

Artikel 10. Garantie

B2C

10.1 De volgende bepalingen (i.e. artikel 9.2 t.e.m. artikel 9.5) zijn enkel van toepassing op Klanten die handelen in zijn hoedanigheid van consument in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.

10.2 Gebreken in de zin van artikel 1649bis e.v. B.W. kunnen slechts aanleiding geven tot aansprakelijkheid mits zij zich manifesteren binnen twee jaren na levering van de goederen en voor zover de Klant geen kennis had of redelijkerwijze op de hoogte diende te zijn van het gebrek.

10.3 Gebreken dienen op straffe van verval per gemotiveerde aangetekende brief aan Jamar Industrial te worden gemeld binnen een termijn van twee maanden volgend op de vaststelling van het gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen. De Klant dient in diens aangetekend schrijven Jamar Industrial een redelijke termijn van minimum dertig dagen te geven om de niet-betwiste gebreken te herstellen. Pas na verloop van deze termijn, kan enige aansprakelijkheid weerhouden worden. De niet-naleving van deze bepaling heeft het verval van de aansprakelijkheid tot gevolg.

10.4 Alle goederen zijn gewaarborgd gedurende twee jaar vanaf de leveringsdatum. Indien de levering werd uitgesteld door de Klant, zal de waarborgtermijn ten laatste drie maanden na de voorziene leveringsdatum aanvangen.

10.5 Jamar Industrial verleent in geen enkel geval garantie bij gebreken, defecten of schade die het gevolg zijn van: normale slijtage, kleurverschillen ten gevolge van licht/onderhoud/…, gebrek aan onderhoud, e.d..

B2B

10.6 De volgende bepalingen (i.e. artikel 9.7 t.e.m. artikel 9.12) zijn enkel van toepassing op Klanten die handelen in zijn hoedanigheid van onderneming in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek Economisch Recht.

10.7 Ingevolge de ingebruikname van de geleverde goederen worden de goederen geacht onherroepelijk en integraal aanvaard te zijn en erkent de Klant onherroepelijk dat de goederen vrij zijn van enig zichtbaar gebrek of niet-conformiteit.

10.8 Zichtbare gebreken of niet-conforme leveringen dienen per kerende, en uiterlijk acht kalenderdagen na levering en/of uitvoering, per aangetekend schrijven ter kennis van Jamar Industrial worden gebracht.

  1. Verborgen gebreken kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheid wanneer het gebrek zich manifesteert binnen de twaalf maanden na de levering en/of uitvoering. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval per gemotiveerde aangetekende brief aan Jamar Industrial te worden gemeld binnen een termijn van acht kalenderdagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen, en in ieder geval niet later dan drie maanden na datum van levering van de goederen. De Klant dient in diens aangetekend schrijven Jamar Industrial een redelijke termijn van minimum dertig dagen te geven om de niet-betwiste gebreken te herstellen. Pas na verloop van deze termijn, kan enige aansprakelijkheid weerhouden worden. De niet-naleving van deze bepaling heeft het verval van de aansprakelijkheid tot gevolg.

 

10.10 Vorderingen tot vrijwaring ingevolge verborgen gebreken in de zin van artikel 9.3 dienen te worden ingesteld binnen een korte tijd en steeds binnen een termijn van drie maanden na vaststelling van het gebrek. Elke ingreep, tussenkomst of wijziging doorgevoerd na de vaststelling van het gebrek door de Klant, maar vóór de tegensprekelijke vaststelling ervan met Jamar Industrial, houdt van rechtswege een verval van verhaal in jegens Jamar Industrial.

10.11 De garantie van Jamar Industrial beperkt zich tot de garantie die door de respectievelijke fabrikanten en leveranciers van de goederen wordt geboden.

10.12 Jamar Industrial verleent in geen enkel geval garantie bij gebreken, defecten of schade die het gevolg zijn van: normale slijtage, kleurverschillen ten gevolge van licht/onderhoud/…, gebrek aan onderhoud, e.d.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Jamar Industrial is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Onder “Overmacht” wordt onder andere verstaan ziekte of arbeidsongeschiktheid, stakingen, faillissement van een leverancier, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk, storing in de werking van de website, laattijdige levering of gebrek aan levering door de leverancier, pandemie en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Jamar Industrial redelijkerwijze geen controle heeft, zonder dat Jamar Industrial verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.

11.2 In geval van Overmacht is Jamar Industrial, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, bevrijd van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.

11.3 Gevallen van Overmacht verlenen Jamar Industrial het recht de bestelling geheel of ten dele te annuleren zonder dat Jamar Industrial verplicht kan worden tot het betalen van enige vergoeding.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders (hierna: “Intellectuele Eigendomsrechten”).

12.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op www.jamar-industrialcleaning.com  behoren toe aan Jamar Industrial of de respectievelijke licentiegevers. Ieder gebruik van de inhoud op www.jamar-industrialcleaning.com, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren ervan anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is ten strengste verboden zonder voorafgaandelijke toestemming van Jamar Industrial.

12.3 De Klant verbindt zich er toe geen enkele daad te stellen die tot gevolg heeft of kan hebben dat de Intellectuele Eigendomsrechten van Jamar Industrial geschaad worden of op enige andere wijze negatief worden beïnvloed.

 

 

Artikel 13. Nietigheid

13.1 Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemt Jamar Industrial er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten van Jamar Industrial.

14.2 Indien er zich een geschil voordoet met betrekking tot deze algemene voorwaarden kan de Klant zich richten tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr/) om het geschil buitengerechtelijk te regelen. Het gebruik van het ODR-systeem is noch voor de Klant, noch voor Jamar Industrial verplicht.

14.3 Indien de Klant en Jamar Industrial er niet in slagen het geschil buitengerechtelijk te regelen, zal het geschil beslecht worden door de bevoegde rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar Jamar Industrial diens woonplaats heeft.

bottom of page